top of page

מדיניות פרסום

מסמך זה מעודכן ליום 27 – /6/10 לבדיקה האם קיימת גרסא מעודכנת: www.pclaw.co.il . השימוש במסמך זה כפוף לתנאים הבאים – אם אינכם מסכימים לתנאים אלו, הנכם מתבקשים להימנע משימוש באתר זה:

  • אתר זה נועד כדוגמא ותבנית בלבד ואינו מתאים לכל מקרה ומקרה - אין להשתמש בו מבלי להיוועץ תחילה בעורך דין בכדי לבחון את התאמתו למקרה הספציפי . הנכם מוותרים על כל טענה או דרישה כלפי יוצר המסמך ביחס להתאמת המסמך לצרכיכם.

  • זכות היוצרים במסמך זה שמורה לפנחס קראון, ד"עו , ואין לבצע ב ו כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח 2007, לבעל זכות היוצרים – ללא קבלת רשות מפורשת.

  • על אף האמור בסעיף 2, ניתנת רשות להציג את המסמך באתר האינטרנט של המשתמש, כמדיניות הפרטיות של האתר, בכפוף לתנאים הבאים:

    • המסמך הותאם לאתר הספציפי.

    • בסוף המסמך תוצב השורה "כל הזכויות שמורות לפנחס קראון "עו, ד © 2010 ."

    • בדף בו מוצג המסמך יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) לאתר www.pclaw.co.il, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים " PClaw - דיני אינטרנט"

  • על אף האמור בסעיף 2, ניתנת רשות להעתיק את המסמך או ליצור יצירה נגזרת של המסמך, בכפוף לכך שהעתקת המסמך או עריכתו נעשית לצורך שימוש אישי ופרטי. .5 מבלי לפגוע באמור בסעיף , 3 ניתנת רשות להעמיד את היצירה לרשות הציבור בכפוף לתנאים הבאים: .5.1 העמדת המסמך לרשות הציבור תעשה ברשת האינטרנט (פרוטוקול HTTP) בלבד, ובלבד שב - Domain תחתיו מתבקשת הצגת המסמך או הקישור אליו לא נעשה שימוש למטרה בלתי חוקית או הנוגדת את תקנת הציבור, לרבות פורנוגרפיה ומשחקים אסורים. .5.2 העמדת המסמך לרשות הציבור תעשה שלא למטרת רווח ושלא באופן מסחרי. "מטרת רווח –" לרבות הצגת המסמך לעיני מנויים בלבד . .5.3 ישמרו הזכויות המוסריות במסמך - 5.3.1. המסמך יובא כפי שהו -א לא ייעשה במסמך כל שינוי, סילוף או פגם, לרבות הסרת דף זה. 5.3.2. יוענק קרדיט מתאים ליוצר המסמך. .5.4 בסמוך לקישור למסמך יוצב קישור בולט (ללא הוראת nofollow או noindex) לאתר www.pclaw.co.il, כאשר מילות הקישור יכללו את המילים "PClaw - דיני אינטרנט". .5.5 האמור בלשון זכר גם לשון נקבה במשמע ולהפך, האמור בלשון יחיד גם לשון רבים במשמע ולהפך

bottom of page